משלוחים חינם ברכישה מעל 300 ש"ח

מדיניות האתר

כללי

 1. אתר “HABANANA” בכתובת HABANANA.COM (להלן: “האתר”), מופעל על ידי חני שרף ימיני
 2. ת.ז. 040652034, מרחוב  אחד העם 12 , ירושלים  (להלן: “החברה”).
 3. האתר משמש מַסֶּדֶת מקוונת למכירת מוצרי טיפוח וקוסמטיקה באופן קמעונאי.
 4. תנאי השימוש שלהלן מסדירים את היחסים שבין החברה לבין המשתמש באתר [להלן: “המשתמש”],     בכל מכשיר ואמצעי תקשורת, ומהווים חוזה התקשרות מחייב בין הצדדים, והשימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבות מכללא לקבל על עצמו את כל הוראות תנאי השימוש.
 5. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתן, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.

 

השימוש באתר

 1. השימוש באתר הוא לצורך אישי ופרטי בלבד, ואין לעשות בו שימוש מסחרי אף אם אינו למטרות רווח.
 2. השימוש באתר ניתן למשתמש כפי שהוא (as-is), והמידע שבו מעודכן ונכון למועד השימוש, והחברה רשאית לשנות את תוכן האתר בכל עת וללא התראה מראש.
 3. השימוש באתר פתוח וזמין לכל אדם ללא תשלום, למעט עבור שירותים ומוצרים שנקבעה עבורם תמורה.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר בשם או עבור אחר, אלא אם יש בידיו הסמכה מפורשת והאחר קיבל על עצמו את תנאי השימוש. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהשימוש באתר בשם או עבור האחר.
 5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר, באופן ישיר או עקיף, לצורכי פרסום, לתכנים המפרים זכות יוצרים ולתכנים בלתי חוקיים או בלתי ראויים, ומתחייב שלא לשנות את קוד המקור ולא להעלות או לקשר לאתר תוכנות או יישומים העלולים לגרום נזק לאתר, לחברה או לכל אדם.
 6. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהחברה עורכת רישומים ממוחשבים ואוטומטיים של הפעילות באתר ולעתים מקליטה חלק מהשיחות בין שירות הלקוחות והמשתמש, המהווים ראייה לכאורה לנכונות האמור בהם.
 7. החברה רשאית להגביל משתמש מהשימוש באתר אם הוא קיים חשש שביצע או יבצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין או הפר את תנאי השימוש או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר, בחברה או במשתמשים אחרים, וזאת לרבות בדרך של חסימת IP והעברת פרטי המשתמש לרשויות הרלבנטיות.

 

מדיניות פרטיות

 1. הפרטים שימסור המשתמש בעת השימוש באתר [להלן: “הפרטים”] יהיו כפופים להוראות שלהלן.
 2. מסירת הפרטים בעת השימוש באתר, מהווה הסכמה מצד המשתמש שהפרטים יוחזקו בידי החברה וישמשו לפעילותה, למתן שירות, לביצוע עסקאות, לפניה למשתמש, למענה לשאלות, ולתפעול האתר ולצרכים פנימיים (תחקור תלונות, ביקורת פנימית, מידע סטטיסטי ועוד).
 3. המשתמש מסכים שהחזקת הפרטים והשימוש האמור לא ייחשבו כהפרה או כפגיעה בפרטיות המשתמש, אף עם יש בפרטים כדי לזהות את המשתמש ולהתחקות אחריו.
 4. ידוע למשתמש כי אינו חייב למסור את הפרטים באתר, אך הדבר עלול למנוע ממנו את האפשרות להשתמש בשירותים הניתנים באתר, ואם החליט למסרם הדבר נעשה מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.
 5. המשתמש מתחייב שלא למסור פרטים של אדם אחר, אף אם השימוש בשירותי החברה שבאתר נעשים עבור האחר, אלא אם בידי המשתמש הסכמה מפורשת של האחר, והמשתמש אחראי לכל נזק שייגרם בשל כך.
 6. החברה מתחייבת שלא למסור את הפרטים לצד שלישי, אלא אם תידרש לעשות כן על פי דין; או במסגרת הליכים משפטיים (והתראה לנקיטתם) הנוגעים לפעילותו של המשתמש באתר; או במקרה של שינוי בהתאגדות החברה או העברת פעילותה לאחר ובלבד שהאחר קיבל על עצמו את תנאי שימוש אלה; או במקרה של חשד שהמשתמש ביצוע מעשים ומחדלים העלולים לפגוע באתר, בחברה או באדם אחר, בלתי חוקיים או בניגוד לתנאי השימוש; או לצורך הפעלת האתר ומתן השירות למשתמש.
 7. לא תעמוד למשתמש כל טענה או תביעה נגד החברה, בקשר לפרטים שמסר והשימוש שעושה בו החברה, כמפורט לעיל, והוא מוותר בזאת על כל טענה או תביעה ובכלל זה מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 8. המשתמש רשאי בכל עת לבקש מהחברה למחוק את הפרטים מהאתר ומרישומי החברה, באמצעות פנייה לחברה בדרך הקבועה להלן, והחברה תפעל בהתאם לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות הדין.

 

עוגיות (Cookies)

 1. החברה עשויה להשתמש ב”עוגיות” [Cookies] לתפעול התקין של האתר, כגון: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת העדפות אישיות, אבטחת מידע ועוד.
 2. עוגיות הן קבצי טקסט המכילים מידע על פעילות המשתמש באתר, כמו הדפים בהם שהה, משך זמן השהייה, חיפושי מידע ועוד – חלקם נשמרים במכשיר המשתמש וחלקם נמחקים בסיום השימוש באתר, ועוגיות אלה משפיעות על חוויית השימוש באתר ועל היכולת להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר.
 3. המשתמש יכול להימנע מלקבל עוגיות, על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. יש לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן.

 

קניין רוחני

 1. החברה היא בעלת כל זכויות הקניין הרוחני – זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים וכדו’ – על האתר וכל הנוגע לו, וביניהם: התוכן, העיצוב, התוכנות, היישומים, הקוד, הקבצים גרפיים, הטקסטים וכל דבר הקשור לאתר במישרין או בעקיפין, לרבות בממשק חיצוני, בקוד מקור או יעד וכיוצ”ב לפי העניין.
 2. אסור למשתמש להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה או של צד שלישי באתר בכל צורה שהיא, ובכלל זה להעתיק, לשכפל, לשדר, לפרסם, לבצע, להפיץ, להנפיק, לייצר נגזרות, הנדסת היפוף או למכור וכיוצ”ב, אלא אם קיבל לכך את הסכמת החברה או של הצד השלישי מראש ובכתב.

 

הגבלת אחריות

 1. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות או חבות להוצאה, אובדן, נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או נסיבתי, שייגרם למשתמש או לצד ג’ בקשר עם השימוש באתר או בגין מעשה או מחדל של החברה או של מי מטעמה או בגין מעשה או מחדל של המשתמש או של צד שלישי, לרבות ספקים חיצוניים של החברה והאתר וגורמים בלתי מורשים, כגון בעקבות וירוס, פריצה התקפה וחדירה למידע ולפרטי המשתמש.
 2. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות או חבות בגין תקלות, איחורים או שיבושים בשימוש באתר, לרבות הורדת האתר לפרקי זמן סבירים ומקובלים לתחזוקה עדכון או שדרוג, לנזקים שאינם תלויים בחברה, שנגרמו מהוראות הרשויות, הפסקות תקשורת, רעידת אדמה, סופות, מחסור בחומרים, היעדר שירות ציבורי או עקב אש, שיטפונות, תאונות, מגיפות שביתות, השבתות, מהומות, הפרות סדר, מלחמה, פעולות טרור, פעולות איבה, סגר וכתוצאה מכוח עליון.
 3. החברה או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתרים מקושרים אליהם הופנה מהאתר ובהם עשה שימוש, אם וככל שהופנה אליהם מהאתר.
 4. פעילותו התקינה והרציפה של האתר תלויה בגורמים חיצוניים שאינם בשליטתה של החברה, כדוגמת רשת האינטרנט, הסלולר והחשמל, ועל כן החברה לא תישא באחריות וחבות לכל נזק שייגרם כתוצאה מתקלות או כשלים טכניים או אחרים בשימוש באתר הנובעים מגורמים חיצוניים אלה.
 5. החברה נוקטת באמצעי אבטחה מתקדמים במטרה לשמור על פרטיות המידע המוזן במהלך השימוש באתר, אך אין באפשרותה להתחייב שהאתר יהיה חסין לחלוטין מפני גישה לא מורשית לפרטים המוזנים לאתר, ועל כן המשתמש משחרר את החברה והפועלים מטעמה באתר מכל אחריות ונזק שייגרם למשתמש או למי מטעמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לאתר ולמידע המאוחסן בו, בכל דרך.
 6. מובהר, כי האתר עלול לכלול שגיאות, ליקויים, טעויות, אי דיוקים בתכנים או בדרך העברתם, בתום לב, ואין המשתמש רשאי להסתמך עליהם, והחברה פטורה מלשאת באחריות לתוצאות מעשים ומחדלים אלה.
 7. גם אם ייגרמו למשתמש נזקים בגין המעשים או המחדלים הנזכרים בפרק זה לעיל, בכל מקרה לא תעלה חבות החברה בגין כך על גובה התמורה ששילם בפועל המשתמש לחברה בעת השימוש בו נגרם הנזק האמור.

 

רכישת מוצרים באתר

 1. הזמנת מוצר באתר מותנית באישור החברה, הרשאית על פי הנסיבות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה על פי שיקול דעתה, ולא תתקבלנה טענות או דרישות כלפי החברה בקשר לכך.
 2. כל המחירים באתר כוללים מע”מ כדין ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת, והחברה רשאית לשנות את מחיר המוצרים ותעריף המשלוחים בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 3. המחיר הקובע הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה, גם אם בראשית התהליך התפרסם מחיר אחר אשר שונה במהלך תהליך ההזמנה.
 4. תנאי מקדמי לביצוע הזמנת מוצר באתר הוא החזקת אחד מאמצעי התשלום המפורסמים באתר, אותם רשאית החברה לשנות בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת. המשתמש מנוע מלהשתמש באמצעי תשלום של אחר, אלא אם האחר נתן לו הסמכה מפורשת לכך, ובכל מקרה המשתמש יישא באחריות מלאה ובמידת הצורך גם ישפה את החברה בגין כל דרישה או תביעה בגין השימוש באמצעי התשלום של האחר.
 5. משתמש שהוא קטין או חסר כשרות מנוע מלרכוש מוצרים באתר, אלא אם הדבר נעשה באישור האפוטרופוס החוקי שלו, שאם לא כן רשאית החברה לסרב לאשר הזמנות ולבטל עסקאות שנעשו על ידו.
 6. המוצרים המופיעים באתר אינם בבחינת הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש תיחשב כהצעה לרכישה, וקיבול ההצעה ייחשב רק בעת אספקת המוצר בפועל למשתמש.

 

ביצוע הזמנות

 1. המשתמש רשאי להזמין מוצרים דרך האתר.
 2. לאחר בחירת המוצרים על המשתמש למלא את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא, נכון, מדויק ועדכני, כדי להבטיח הזמנה יעילה וללא תקלות, כמו: פרטים אישיים, כתובת, אמצעי תשלום, פרטי משלוח ועוד.
 3. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולה להכשיל את ההזמנה או את אספקת המוצרים למשתמש, ומסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך, והמשתמש יישא באחריות ובחבות לנזק שייגרם כתוצאה ממסירת פרטים חלקיים, שגויים או כוזבים, אף אם נעשו על ידו בתום לב או בטעות הקלדה.
 4. בסיום ההזמנה יישלח למשתמש בדוא”ל אישור קליטה, ולאחר אישור אמצעי התשלום שנבחר יישלח אישור הזמנה הכולל את כל הפרטים המתחייבים בחוק. אם התשלום לא אושר, תישלח למשתמש הודעה על כך עם דרישה לבחור אמצעי תשלום חלופי.
 5. אם לאחר אישור ההזמנה יתברר שלא ניתן לספק את המוצר שהוזמן ובמועד, בשל אי זמינות במלאי או מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה או להתקשר עם המשתמש לשינויהּ ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה.
 6. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים המוצעים באתר והיא רשאית לשנות בכל עת את מגוון המוצרים המוצעים באתר, ובכל מקרה אספקת המוצר כפופה לזמינותו ולאפשרות לספקו.
 7. תמונת המוצר באתר היא להמחשה בלבד ואינה מחייבת, וככל שיש פער בין המוצר לתיאורו יגבר האמור בתיאור המוצר על העולה מתמונתו.
 8. אם מתברר שנפלה טעות בתיאור המוצר, במחיר, באמצעי התשלום, באפשרויות המשלוח או בכל פרט אחר, כתוצאה מתקלה טכנית, טעות סופר או כל סיבה אחרת בתו”ל או שאינה בשליט החברה, רשאית החברה שלא לאשר את הרכישה או לבטלה בדיעבד, ולא תעמוד למשתמש כל עילה לטענות או תביעות בעניין זה.
 9. החברה עושה מאמץ לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מלא, נכון, מדויק ועדכני, אולם אם יתברר שנפלו שגיאות או טעויות בתום לב, החברה לא תישא בחבות ובאחריות הנובעת מכך, בכפוף להוראות הדין.

 

אספקת המוצרים

 1. לאחר אישור ההזמנה ובכפוף לסייגים שלעיל, תשלח החברה למשתמש את המוצרים שהזמין, בדרך שנקבעה באתר או שבחר המשתמש, במועד ובתמורה לדמי המשלוח שנקבעו לדרך משלוח זה.
 2. יובהר, כי עלות המשלוח ומועד האספקה אינם בשליטת החברה אלא נקבעים על ידי הגורם המבצע את המשלוח, על פי רוב בכפוף לשעות פעילות סבירות, מרחק ואזור אספקה, ובכפוף לגורמים חיצוניים שאינם בשליטת השליח (מזג אוויר, חסימת כבישים וכיוצ”ב).
 3. הזמן לאספקת המוצר מתחיל יום לאחר אישור ההזמנה, וימים הנקובים באתר כוונתם לימי עסקים, הכוללים ימים א’ עד ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 4. במקרה שיתעוררו קשיים באספקת המוצר בכלל או במועד שהוסכם, מסיבות שאינן תלויות בחברה, תיצור החברה קשר עם המזמין ויימצא פתרון מוסכם, אך בכל מקרה לא ייחשב הדבר כהפרה מצד החברה.
 5. מוצר שנשלח למשתמש אך הוחזר מסיבה שאינה נובעת מהתנהלות החברה, יישלח שוב למזמין בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. המשתמש רשאי לבטל עסקת רכישה, בכפוף לכל הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, בהודעה שימסור לשירות הלקוחות של החברה שפרטיה בסוף תנאי שימוש אלה, מיום רכישת המוצר ועד 14 ימים מאספקת המוצר או מקבלת מסמך המכיל את הפרטים שנקבעו בסעיף 14ג(ב) לחוק, המאוחר מביניהם.
 2. אם המשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק [והחברה רשאית לדרוש תעודה להוכחה], באפשרותו לבטל את העסקה מיום רכישת המוצר ועד 4 חודשים מיום אספקתו או מקבלת מסמך פרטים שנקבע בסעיף 14ג(ב) לחוק, המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין הצדדים.
 3. זכות הביטול עומדת למשתמש בלבד ולא לצד ג’, גם אם המשתמש רכש את המוצר ואף מיען אותו לצד ג’.
 4. הזכות לבטל עסקה אינה חלה במקרה של מוצרים פסידים, בעלי חיי מדף קצרים או מתכלים, אלא אם עילת הביטול היא פגם או אי התאמה לפרטים שנמסרו על המוצר או אי אספקה במועד או הפרה אחרת.
 5. מוצרים שלא שולמה עבורם תמורה כספית אינם ניתנים לביטול, החלפה או זיכוי, מכל סיבה שהיא.
 6. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה לפרטים שנמסרו על המוצר או אי אספקה במועד או הפרה אחרת, תשיב החברה למשתמש את הסכום ששילם מבלי לגבות דמי ביטול ועל המשתמש להעמיד לרשות החברה את המוצר במקום בו נמסר לו.
 7. במקרה של ביטול כדין מכל סיבה אחרת ובמועד שנקבע בחוק, תשיב החברה למשתמש את הסכום ששילם והיא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ועל המשתמש להשיב על חשבונו את המוצר למשרדי החברה.
 8. במקרה של ביטול עסקה מיוחדת [שניים במחיר אחד, מוצר שני בחצי מחיר וכיוצ”ב] –החזרת כל המוצרים תיעשה בהתאם לתנאי הרכישה, והחזרת חלק מהמוצרים תיעשה בהתאם לשיעור ההנחה שניתן בפועל למוצר הנוסף אף אם הוחזר הראשון – לדוגמא, בהחזרת מוצר אחד שנרכש במסגרת 1+1, לא יינתן זיכוי.
 9. אם לאחר ביטול כדין המוצר שהחזיר המשתמש לחברה נפגם, ניזוק, התקלקל, נעשה בו שימוש, אריזתו נפתחה או הושחתה או שמצבו השתנה לרעה, זכאית החברה לכל הסעדים הקבועים בדין, לרבות לתבוע מהמשתמש את נזקיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

דיוור פרסומי מקוון

 1. בעת ההרשמה באתר, במהלך רכישת מוצרים ובמקומות נוספים מוצע למשתמש להצטרף לדיוור מקוון באמצעי התקשורת השונים [דוא”ל, מסרון וכו’]. הצטרפות מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דיוור של חומר פרסומי, מבצעים, הטבות, שיתופי פעולה ועדכונים בקשר למוצרים והאתר.
 2. אין חובה להירשם לדיוור המקוון ומשתמש שנרשם יכול להסיר עצמו בכל עת באמצעות קישור שיופיע בכל דיוור או בבקשת הסרה שישלח המשתמש לשירות הלקוחות של החברה.
 3. שליחת הודעות למשתמש בכל דרך, כחלק מתפעול האתר ומתן השירות, כמו: הודעת אימות נתונים, תזכורת על מוצרים שהוספו לסל הקניות לגביהם טרם הושלמה ההזמנה וכיוצ”ב, אינן מהוות מסר פרסומי אסור, והמשתמש מאשר לשלוח לו הודעות כאמור אף מבלי להירשם לדיוור המקוון.

 

שונות

 1. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה, כאשר הנוסח המחייב הוא הנוסח המפורסם באותה עת באתר החברה.
 2. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורסמים בעת השימוש, ועל כן מומלץ למשתמש לשוב ולעיין בתנאי השימוש בכל שימוש באתר.
 3. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות ולהפסיקם או לשנותם בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת.
 4. כל הטענות והתביעות הנוגעות לאתר ולשימוש בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט המוסכם הבלעדי יהיה בבתי המשפט שבמחוז ירושלים או המרכז.
 5. שיהוי החברה לעמוד על זכויות המגיעות לה על פי תנאי השימוש או הדין או אי עמידה על זכויות כאמור, לא ייחשבו כוויתור על הזכות.
 6. השימוש בלשון זכר באתר ובתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד, והכוונה לשני המינים באופן שווה.
 7. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה, בכל דבר הנוגע לשימוש באתר, בטלפון: 0722203338 , בדוא”ל:banananshiraz@gmail.com     בדואר: אחד העם 12, ירושלים